top of page

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present "Avís Legal" regula l'ús del servei d'accés i utilització de la Web que AUDÍTUS S.L. posa a la seva disposició.

AUDÍTUS S.L. (d'ara endavant AudÍtus), com responsable de la Web informa que té el seu domicili social en C/ Comte D'urgell 117 - 08011 Barcelona, amb C.I.F. B61677795, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 0722, Foli 0188, Full 180587, Inscripció 1ª.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la Web (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Audítus al moment mateix que l'usuari accedeix-hi a la Web. L'empresa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Aquests continguts hauran de ser utilitzats de forma correcta i lícita per l'usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d'aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

 

OBJECTE

A través de la Web, Audítus, informa dels seus productes i serveis en prevenció auditiva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
CONDICIONS D'ACCÈS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

Tota la informació que faciliti l'usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis de recollida de dades. D'igual forma, s'haurà de mantenir la informació facilitada a l'empresa actualitzada. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Audítus o a tercers per la informació que faciliti.

L'usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Audítus, o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

Audítus es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

 

COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de Audítus o de tercers, sense que pugui entendres que l'ús o accés a la Web i/o als serveis atribueix-hi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de Audítus o de tercers, sense que puguin entendres cedits a l'usuari, en virtut de l'establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts van més enllà de l'estrictament necessari pel correcte ús de la Web.

 

RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L'usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que Audítus pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

 

 LÍMIT DE RESPONSABILITAT

Audítus no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web.

Quan això sigui raonablement possible, Audítus advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la Web. L'empresa tampoc garanteix la unitat dels serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els serveis.

Audítus no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

Audítus no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest. D'igual forma, Audítus, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l'operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

Audítus no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals Audítus no té control algun. En aquests suposats l'empresa no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o ofereix-hi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a Audítus o aquesta tingui coneixement efectiu de l'existència d'una informació il·lícita continguda a la Web o que lesioni béns o drets d'un tercer susceptible d'indemnització, Audítus col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació de les persones responsables d'haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l'accés a la mateixa.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, AUDÍTUS S.L., informa als usuaris del website sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Audítus les dades personals que li són sol·licitats en el website.

 

RESPONSABLE DE SEGURETAT

AUDÍTUS S.L.

CIF: B61677795

Adreça: C/ Comte d'Urgell 117, 08011 Barcelona

Telèfon: 934537840

E-mail: auditusbcn@gmail.com  

Web: www.auditus.cat

 

En nom de l'empresa, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat atendre les sol·licituds d'informació del formulari de contacte. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Audítus S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries, a limitar i oposar-se al seu tractament dirigint-se a auditusbcn@gmail.com o trucant al 934 537 840.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Audítus, adverteix a l'usuari de la utilització de cookies quan l'usuari navega per la pàgina Web.

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de l'empresa. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'ús defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Audítus ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, Audítus s'obliga a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers segons l'establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Audítus informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de l'empresa per a la prestació d'un servei a aquesta.

 

DURACIÓ

Audítus podrà interrompre el servei de la Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Audítus advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la Web.

 

JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.

 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB Y SU ACEPTACIÓN

El presente "Aviso Legal" regula el uso del servicio de acceso y utilización de la Web que AUDÍTUS S.L. pone a su disposición.

AUDÍTUS S.L. (de ahora en adelante AudÍtus), como responsable de la web informa que tiene su domicilio social en C / Comte d' Urgell 117 - 08011 Barcelona, ​​con C.I.F. B61677795, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, ​​Tomo 0722, Folio 0188, Hoja 180587, Inscripción 1ª.

La Utilización de la Web atribuye la condición de usuario de la Web (en adelante, el "Usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por Audítus en el momento mismo que el usuario acceda a la Web. La empresa se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y configuración de los contenidos y los servicios de la Web, así como las condiciones requeridas para su utilización cuando esto sea conveniente para su mejor prestación.

El contenido de la presente web está protegido por los leyes de Propiedad Intelectual. Estos contenidos deberán ser utilizados de manera correcta y lícita por el usuario y, en particular queda obligado a utilizar estos contenidos de forma diligente, correcta y lícita. No podrán utilizarse los contenidos de forma contraria a la Ley, a la moral o a las buenas costumbres aceptadas en orden público.

Está prohibida la transmisión de cualquier tipo de datos que usted pueda realizar en esta Web, o a otras pertenecientes a terceras empresas los links  que podrá encontrar dentro de esta Web, que atente contra los derechos de propiedad de terceros, sean  obscenos, pornográficos, difamatorios, de carácter amenazador o material que pueda ser considerado delito o falta en virtud del Vigente Código Penal. Queda prohibida la reproducción, copia, distribución, transformación o modificación de contenidos (textos, imágenes, voces o estructura) salvo que se cuente con la autorización expresa y por escrito del titular de los derechos adquiridos.

 

OBJETO

A través de la web, Audítus, informa de sus productos y servicios en prevención auditiva.


CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL WEB

La Utilización del Portal tiene carácter gratuito para los usuarios.

Toda la información que facilite el usuario a través de la web deberá ser veraz. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todas aquellos datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios de recogida de datos. De igual forma, se deberá mantener la información facilitada a la empresa actualizada. En todo caso el usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a Audítus o a terceros por la información que facilite.

El usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
El usuario se abstendrá de utilizar la web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de la Web de los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático de Audítus, o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

Audítus es reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la web, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales.

 

COPYRIGHT Y MARCAS COMERCIALES

Todas los marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la Web son propiedad de Audítus o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso a la Web y/o los servicios atribuye al usuario derecho alguno sobre los citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Así mismo, los contenidos son propiedad intelectual de Audítus o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre estos contenidos van más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El usuario de la Web o de cualquiera de las páginas Web de terceras empresas, incluidas en el website o con un acceso mediante un link desde el mismo, será responsable de los daños y perjuicios que Audítus pueda sufrir directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas establecidas en el presente Aviso Legal.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

Audítus no garantiza la disponibilidad del funcionamiento de los servicios de la Web.

Cuando ello sea razonablemente posible, Audítus advertirá previamente de las interrupciones en el funcionamiento de la Web. La empresa tampoco garantiza la unidad de los servicios para la realización de ninguna actividad en particular, ni su inhabilidad, y en particular, aunque no de modo exclusivo, que los usuarios puedan efectivamente utilizar los servicios y acceder a las distintas páginas Web desde las que se prestan los servicios.

Audítus no garantiza la privacidad y la seguridad de la utilización de la Web, no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad.

Audítus no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del usuario (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en éste. De igual forma, Audítus, elude toda responsabilidad en los supuestos de fallo en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto de demora en la operación de transmisión, fallo del sistema o línea, así como en el contenido, exactitud y opiniones expresadas y otras conexiones suministradas por estos medios.

Audítus no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, ni tampoco garantiza la veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los contenidos.

Esta Web puede establecer enlaces a otras páginas Web pertenecientes a terceros sobre los que Audítus no tiene control alguno. En estos supuestos la empresa no asume responsabilidad alguna ni compromiso sobre la información contenida en estas páginas ni de los servicios o productos que en ellas se incluya u ofrece a él.

En caso de que una autoridad judicial comunique a Audítus o ésta tenga conocimiento efectivo de la existencia de una información ilícita contenida en la Web o que lesione bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización, Audítus colaborará con las organismos competentes para la identificación de las personas responsables de haber publicado la información ilícita, y en todo caso, procederá a retirar tal información o hacer imposible el acceso a la misma.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

A través del presente aviso, AUDÍTUS S.L., informa a los usuarios del website acerca de su política de protección de datos personales con la finalidad de que estos decidan de forma expresa, libre y voluntaria, si desean facilitar a Audítus los datos personales que le son solo licitados en el website.

 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD

AUDÍTUS S.L.

CIF: B61677795

Dirección: C / Conde de Urgell 117, 08011 Barcelona

Teléfono: 934537840

E-mail: auditusbcn@gmail.com

Web: www.auditus.cat

 

En nombre de la empresa, tratamos la información que nos facilita con el fin de atender las solicitudes de información del formulario de contacto. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si Audítus S.L. estamos tratando sus datos personales por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarias, a limitar y oponerse a su tratamiento dirigiéndose a auditusbcn@gmail.com o llamando al 934 537 840.

POLÍTICA DE COOKIES

Audítus, advierte al usuario de la utilización de cookies cuando el usuario navega por la página Web.

Los datos que se solicitan son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las finalidades y servicios determinados, explícitos y legítimos de la empresa. El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a causa del uso defectuoso del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.

Audítus ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles.

Igualmente, Audítus obliga a cumplir con la obligación de secreto respecto de los datos contenidos en los ficheros según lo establecido en la legislación de protección de datos aplicable. En particular, Audítus informa que ha suscrito los pertinentes acuerdos de confidencialidad y protección de datos con terceros que tienen acceso a datos personales responsabilidad de la empresa para la prestación de un servicio a esta.

DURACIÓN

Audítus podrá interrumpir el servicio de la Web sin embargo, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación de los servicios en cualquier momento. Cuando ello sea razonablemente posible, Audítus advertirá previamente la terminación o suspensión de la prestación de los servicios de la Web.

JURISDICCIÓN

Las partes, con expresa renuncia de su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente contrato, la española, y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

 

LEGISLACIÓN

Las presentes Condiciones Generales se rigen por las leyes españolas.

AVISO LEGAL

bottom of page