top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

RESPONSABLE: AUDÍTUS S.L. - CIF: B61677795. ADREÇA: C/ COMTE D'URGELL 117, 08011 BARCELONA. TELÈFON: 934537840. EMAIL: auditusbcn@gmail.com
En nom de l'empresa, tractem la informació que ens facilita per tal atendre les sol·licituds d'informació del formulari de contacte. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Audítus S.L. està tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, a limitar i oposició al seu tractament dirigint-se a auditusbcn@gmail.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT
AUDÍTUS S.L. informa els usuaris de la seva pàgina web https://www.auditus.cat/ a través d'aquesta política de privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats mitjançant la seva navegació. L'ús d'aquest web per part de l'usuari comporta l'acceptació per la seva part d'aquesta política de privacitat. AUDÍTUS S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Mitjançant els formularis de registre d'aquest lloc web o l'enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari, el tractament dels quals es regeix per la present Política de Privacitat. Aquestes dades són necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels serveis prestats i s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de AUDÍTUS S.L.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
El responsable del tractament de les dades personals que l'usuari faciliti al accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari, AUDÍTUS SL, amb CIF B61677795, amb domicili social al C/ Comte d'Urgell 117, 08011 Barcelona, ​​inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 0722, Foli 0188, Full 180.587, Inscripció 1ª, telèfon 934.537.840 i correu electrònic auditusbcn@gmail.com. AUDÍTUS S.L. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica que preveu la normativa esmentada prèviament, amb l'objectiu d'impedir l'accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.
 

DURADA DE L'EMMAGATZEMATGE DE LES DADES
AUDÍTUS S.L., com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i si és el cas, per un termini no superior a 5 anys, a comptar de la finalització de la relació comercial establerta entre l'usuari i AUDÍTUS S.L. No obstant això, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES
Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
AUDÍTUS S.L. tracta les dades personals que l'usuari ens facilita a través d'www.auditus.cat per tal d'incloure'ls en l'agenda de contactes i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte. A més, el tractament d'aquestes dades recollides també implica gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciti i poder respondre a les consultes o qüestions que l'usuari remeti a través del lloc web. Els camps dels registres s'han d'emplenar obligatòriament perquè AUDÍTUS S.L. pugui complir amb les finalitats esmentades.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
El tractament de les dades personals que proporciona l'usuari es realitza en base a les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la política de privacitat l'usuari queda informat i, en cas d'estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com és el marcat d'una casella que es disposa a l'efecte el formulari de contacte.
En el cas que l'interessat no faciliti les dades esmentades o aquests siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada. Per tant, el responsable del tractament, AUDÍTUS S.L., quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar de la no execució de l'encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d'aquestes informacions inexactes o errònies

COMUNICACIÓ DE DADES

Amb caràcter general AUDÍTUS S.L. no comunicarà aquestes dades personals a tercers, amb l'excepció que la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l'usuari i l'esmentada empresa, prèvia autorització expressa per part de l'usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per a possibilitar l'execució del contracte d'encàrrec, i en les mateixes condicions i amb la mateixa responsabilitat que se li exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l'encàrrec, l'encarregat del tractament tornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la qual disposi.

D'altra banda, només tindran el dret d'accedir a aquestes dades personals dels tercers amb els quals AUDÍTUS S.L. tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s'inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i jutges i tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

 

DRETS DELS INTERESSATS

L'usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes que estableix la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, demanar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el Reglament. L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari dirigint-se a AUDÍTUS S.L. a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça auditusbcn@gmail.com o a l'adreça postal C/ Comte d'Urgell 117, 08011 Barcelona.

Per a l'efectiu exercici d'aquests drets, l'usuari haurà d'acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició a la qual es concreti la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l'usuari podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a aquesta, C/ Jorge Juan, nº 6 , 28001 - Madrid, o través del web: https://www.agpd.es.

bottom of page